De Stichting Landgoed Bredius en de Stichting Hofstede Batestein maken bezwaar.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft aan de gemeenteraad voorgesteld nog dit jaar 180 sociale huurwoningen te bouwen voor het huisvesten van 90 asielzoekers met een verblijfsvergunning en 90 inwoners van Woerden. Daarvoor zijn 9 potentiële locaties geselecteerd, waaronder enkele kavels aan de van Kempensingel, aan de rand van Landgoed Bredius, binnen de groene lijn op de luchtfoto. Het voorstel is hier 6 eengezinswoningen, of 12 appartementen te bouwen.

Op een informatieavond voor inwoners op 23 januari heeft de gemeente een impressie van de plannen laten zien. De gemeenteraad stelt reacties vanuit de bevolking op prijs. Inwoners van Woerden kunnen uiterlijk 8 februari hun reactie kenbaar maken aan de gemeente.

De Stichting Landgoed Bredius en de Stichting Hofstede Batestein hebben bezwaar gemaakt tegen het opnemen van deze locatie op de inventarislijst.

Wanneer u inwoner bent van de gemeente Woerden, kunt u uiterlijk 8 februari een reactieformulier insturen naar de gemeente, met argumenten voor of tegen de voorgenomen huizenbouw. U kunt het ingevulde formulier per email sturen naar Nathalie Bink van de gemeente: bink.n@woerden.nl. Als u een reactie naar de gemeente stuurt, stelt de Stichting Landgoed Bredius het op prijs, wanneer u deze cc stuurt naar info@landgoedbredius.nl.

Argumenten
Samen met vrijwilligersorganisaties zoals bijvoorbeeld het NME centrum InBredius, de Dierenweide Kukele-boe, IVN en KNNV werken de Stichting Landgoed Bredius en de Stichting Hofstede Batestein aan een plan om het gebied rond de hofstede opnieuw in te richten en goed aan te laten sluiten op de herbouwde boerderij. In deze Projectgroep Centrumgebied participeert ook de gemeente. Volgens afspraak met het college en de raad moet in het proces van de projectgroep helderheid komen over wel, of geen woningbouw aan de Van Kempensingel. En als er woningen worden gebouwd, of dit er één, twee of drie zullen zijn, en op welke manier er gebouwd gaat worden. Op basis van het totaalplaatje voor het projectgebied wordt hierover door de Raad een beslissing genomen. Het totaalplaatje kan naar verwachting worden gepresenteerd rond de zomer 2017. Het voorstel voor versnelde sociale woningbouw aan de Van Kempensingel schuift deze afspraak eenzijdig terzijde.
Het plan bemoeilijkt de exploitatie van de boerderij, die verstopt wordt achter de nieuw te bouwen woningen. Vanaf het terras is er geen zicht op groen, maar op de achterzijde van de woningen. Vanaf de van Kempensingel is de boerderij verstopt achter de woningen. Dit is niet uitnodigend.
Met dit voorstel staat de inbreuk op groen in geen verhouding tot het beperkte aantal woningen dat hier gerealiseerd kan worden (6-9?). De gemeente heeft ook het beleid van meer m2 groen per inwoner. Het Landgoed Bredius is een uitgesproken plek voor de inwoners van Woerden om ook echt helemaal in het groen te kunnen zijn, mits de randen ook groen blijven en niet versteend worden.