Restauratie en herbestemming

ruïne boerderijDe hofstede Batestein, of de Brediusboerderij zou het aantrekkelijke hart van het landgoed Bredius moeten zijn. De hofstede was in de tijd dat het landgoed nog eigendom was van de familie Bredius het centrale punt van waaruit het landgoed met zijn fruit- en veeteelt werd bestierd. Zie ook de Historie van de hofstede.

Eerst al door de particuliere bewoning, maar zeker sinds de brand in het voorjaar van 2008 is de hofstede in het geheel niet meer het hart van het landgoed. Het verval van de hofstede nam steeds verder toe. De roep tot restauratie van de hofstede is de laatste jaren dan ook steeds luider geworden.

Met de aankoop door de gemeente van de boerderij in de tweede helft van 2015 is een eerste stap gezet. Bij de aankoop heeft de gemeente wel gesteld dat zij de aankoop wil financieren, maar dat de restauratie van de hofstede door particulier initiatief tot stand moet komen. Dat gold ook voor het toekomstig beheer.

Daarmee lag er een nieuwe uitdaging. In december 2015 is de Stichting Hofstede Batestein opgericht om deze uitdaging aan te gaan. De stichting heeft als doel de hofstede te restaureren en te exploiteren. Uitgangspunt voor het toekomstig gebruik van de hofstede was en is dat deze een publieke functie moet krijgen. De functie van de hofstede moet ondersteunend zijn aan het landgoed, zijn gebruikers en bezoekers.

Projectplan

De Stichting Hofstede Batestein heeft na haar oprichting in december 2015 een projectplan opgesteld. Daarin staan alle stappen beschreven die gezet moeten worden om tot restauratie en hergebruik van de hofstede te komen. Voor meer informatie over de stichting, zie Stichting Hofstede Batestein.

Projectonderdelen

Projectfase 1

Projectfase 1 onderscheidt de volgende projectonderdelen:

  1. Overdracht van de hofstede Batestein door de gemeente aan de Stichting Hofstede Batestein
  2. Bouwhistorisch onderzoek en kostenraming
  3. Onderzoek exploitatiemogelijkheden
  4. Keuze architect, voorontwerp, opstarten vergunningsaanvraag, kostenraming
  5. Opstellen restauratieplan, exploitatieplan en financieringsplan

Projectfase 2

  1. Regelen financiering, afronden vergunningsaanvraag
  2. Keuze aannemer en opdrachtverlening restauratie en verbouw
  3. (Her)inrichting erf
  4. Beheer en behoud – lange termijn

Voortgang en stand van zaken

Via deze link is te volgen welke activiteiten er inmiddels zijn ontwikkeld en welke voortgang er is gemaakt om te komen tot restauratie van hofstede Batestein.