Voortgang en stand van zaken

De activiteiten die door de stichting in het kader van de Restauratie en Herbestemming in de achterliggende periode zijn ondernomen, worden onderstaand weergegeven. Veel van de zaken die er moeten gebeuren zijn onderling afhankelijk van elkaar. Het overzicht is weliswaar min of meer chronologisch opgezet echter met de kanttekening dat de doorlooptijd van de diverse onderdelen veelal veel langer is dan de maand waarin de activiteit vermeld staat.

Februari 2017

De stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Pike Uittenbogaard en Guido Jansen die gezamenlijk de een horeca-exploitatie wil gaan voeren in de gerestaureerde hofstede. Zie het persbericht.

December 2016

De afgelopen maanden zijn verkennende gesprekken gevoerd met een nieuwe partij die geïnteresseerd is in het voeren van een horeca exploitatie in de hofstede op basis van de door de stichting hofstede Batestein geformuleerde randvoorwaarden.

Het afgelopen jaar is er geregeld overleg gevoerd met de gemeente over de voorwaarden waaronder de hofstede overgedragen kan gaan worden aan de stichting. Deze besprekingen konden nog niet worden afgerond.

Het afgelopen jaar is de stichting actief betrokken geweest bij het maken van de plannen voor het Centrumgebied van het Bredius. De betreffende projectgroep heeft een plan ontwikkeld dat door alle betrokken partijen wordt onderschreven.

Oktober 2016

De afgelopen maanden is er een eerste opzet gemaakt van het financieringsplan voor de restauratie en de verbouwing van de hofstede en het exploitatieplan van de stichting.

Juli 2016

Het bouwhistorisch onderzoek is afgerond. De rapportage is toegezonden aan de afdeling monumentenzorg van de gemeente Woerden. Het bouwhistorisch onderzoek is van belang voor de aanvraag te zijner tijd van de omgevingsvergunning voor de restauratie.

April 2016

Een eerste verkennend gesprek gevoerd met het Restauratiefonds. Het gesprek had tot doel te verkennen welke mogelijkheden er voor de stichting zijn om bij het restauratiefonds een lening af te kunnen sluiten voor een deel van de financiering van de restauratie. Op basis van de nog beperkte informatie lijken de kansen op het verkrijgen van een lening wel positief.

De partij die mogelijk interesse heeft in de exploitatie van de hofstede heeft besloten hiervan af te zien. Dit betekent dat de stichting een nieuwe verkenning naar mogelijke partners moet gaan doen. Ten behoeve van deze verkenning heeft de stichting de kaders voor de toekomstige exploitatie nader vastgelegd.

Maart 2016

De selectie van de architect die het restauratie- en verbouwplan gaat maken is afgerond. Gekozen is voor ARCO-architecten uit Oudewater.

Februari 2016

Het onderzoek naar alternatieve exploitatiemogelijkheden, waaronder de mogelijkheid van een horeca-exploitatie, is afgerond.

December 2015

Oprichting Stichting Hofstede Batestein; zie het persbericht.

Door de Monumentenwacht Utrecht is een kostenraming gemaakt van de restauratiekosten van het casco van de hofstede.