Restauratie en een nieuwe bestemming

Hofstede Batestein, ook wel de Brediusboerderij genoemd, moet weer het kloppende hart van het landgoed Bredius worden. De hofstede was in de tijd van de familie Bredius het centrale punt van waaruit het landgoed met zijn fruit- en veeteelt werd bestierd. Zie ook De Historie van de hofstede. De hofstede, samen met de dierenweide Kukele-boe, het NME-informatiecentrum, de educatieve tuin en de natuurspeelplek moet voor de bezoekers hét aantrekkelijke centrale gebied in het landgoed vormen.

In december 2015 is de Stichting Hofstede Batestein opgericht met het doel de in 2008 afgebrande hofstede - een rijksmonument - te restaureren en een nieuwe bestemming te geven. Met de aankoop door de gemeente in de tweede helft van 2015 is een eerste stap gezet. Hierbij heeft de gemeente gesteld, dat zij de aankoop wil financieren, maar dat de restauratie door een burgerinitiatief tot stand moet komen. Voor de verdere toekomst zou de hofstede op eigen benen moeten staan. Daarmee lag er een flinke uitdaging voor de stichting.
Meer informatie over de Stichting Hofstede Batestein en de mogelijkheden om deze stichting te steunen vindt u op de pagina Stichting Hofstede Batestein.

De nieuwe bestemming wordt een horecagelegenheid  die de centrumfunctie van deze plek in het landgoed invulling geeft. De horeca is op de dag en in de vroege avond open, toegankelijk voor een breed publiek en kinderen zijn er zeer welkom.

De afgelopen jaren heeft de stichting het volgende bereikt:
Met de gemeente is overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de hofstede wordt overgedragen aan de stichting. In opdracht va de stichting heeft ARCO-architecten uit Oudewater een restauratieplan gemaakt, dat inmiddels de goedkeuring van de monumentencommissie van de gemeente heeft gekregen.

De stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Marcha en Dave Kortekaas over de exploitatie van de hofstede. Marcha en Dave hebben hun sporen verdiend in ondernemend en cultureel Woerden. Kijk voor meer informatie op https://landgoedbredius.nl/hofstede-batestein/exploitant-voor-hofstede-batestein/.

Veel energie is gestoken in het verkrijgen van fondsen om een sluitend dekkingsplan te krijgen. Negen fondsen hebben een financiële bijdrage toegezegd, waaronder van het Parelfonds van de provincie Utrecht, het VSB fonds Woerden, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het KF Heinfonds en het Sint Franciscus fonds Woerden. Daarnaast is er een groep Woerdenaren bereid gevonden financieel te participeren in het project. Verder zijn er offertes voor een lening afgegeven om daarmee ook een deel van de financiering te dekken.

De omgevingsvergunning is inmiddels verstrekt door de gemeente. Helaas is er door een buurtbewoner beroep ingesteld, waardoor de stichting op dit moment niet verder kan gaan met de daadwerkelijke restauratie.

En als laatste maar niet als minste kan vermeld worden dat er afspraken gemaakt zijn met een exploitant.

Onderstaand worden de bereikte resultaten in 2019 weergegeven en kan de historie vanaf 2016 worden nagelezen.

 

 

Hoe verder ….

Zodra de omgevingsvergunning definitief is gaat de stichting de aanbestedingsprocedure opstarten.
Tevens zullen dan de laatste eindjes van de financiering rond gemaakt gaan worden. Ook de Woerdenaren zal dan gevraagd worden een steentje bij te dragen.

De laatste ontwikkelingen in 2019

Besluitvorming over het Centrumgebied een stap verder
Het College van B&W de gemeenteraad een Raadsinformatiebrief gestuurd over de stand van zaken van het Centrumgebied. De brief is gebaseerd op de uitwerking van het plan waarover alle bij dit gebied betrokken partijen in december 2018 overeenstemming hebben bereikt. De komende periode stelt het college een raadsvoorstel op, waarin wordt ingegaan op de financiering van het plan. De planning is dat dit in januari/februari 2020 bij de raad ligt.

Een nieuwe exploitant voor de hofstede gevonden
Op 26 augustus 2019 heeft de Stichting met Marcha en Dave Kortekaas een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de exploitatie van de Hofstede Batestein in het Landgoed Bredius. Daarmee is een belangrijke voorwaarde ingevuld om met de restauratie ook daadwerkelijk te kunnen beginnen. Het wachten is nu op de behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning verstrekt
Op 1 mei 2019 heeft de gemeente de omgevingsvergunning afgegeven. Dat betekent dat het restauratieplan voor de hofstede gerealiseerd mag gaan worden en dat de nieuwe horecabestemming toegestaan is.

De stichting kan helaas nog niet aan de slag omdat door één van de buurtbewoners bezwaar is aangetekend tegen de verleende vergunning. De procedure van dit bezwaar loopt bij de rechtbank Midden Nederland en zal naar verwachting geruime tijd duren.

Opschoonactie bij de hofstede
Eind februari, begin maart is er door vrijwilligers van het landgoed en van NuDoen! Groen, een grote opruimactie in en bij de hofstede uitgevoerd. Allerlei afval van na de brand lag er nog steeds en er begonnen allerlei ongewenste bomen en struiken in en tegen de hofstede te groeien.

Alles bij elkaar is er een container met 10 m3 afval afgevoerd.

Beoogde exploitant voor de hofstede haakt af
Medio maart 2019 heeft de beoogde exploitant voor de hofstede zich teruggetrokken. Dit tot grote teleurstelling van Stichting Hofstede Batestein. De gemeente wijzigde onverwachte medio december 2018 haar standpunt ten aanzien van de sluitingstijd van het restaurant dat in de hofstede zou gaan komen. Dit had consequenties voor het businessplan van exploitant. Pogingen om op basis van een ander concept tot een gezond plan te komen, mislukte.

Voor de stichting ligt er nu de uitdaging om zo spoedig mogelijk een nieuwe exploitant / huurder voor de hofstede te vinden. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om tot aanbesteding over te gaan.

Voor de ontwikkelingen en bereikte resultaten vanaf 2016, klik hier.