Stichting Hofstede Batestein

De Stichting Hofstede Batestein – SHB - is voortgekomen uit de Stichting Landgoed Bredius en een aantal burgers. Die vonden dat het hoog tijd werd de ruïne van de hofstede na zoveel jaren leegstand en verval eindelijk te restaureren en een nieuwe bestemming te geven. Uitgangspunt hierbij was dat de hofstede een publieke plek in het landgoed zou moeten worden.

De hofstede Batestein is een rijksmonument. De huidige Brediusschuur – in vroeger tijden in gebruik als wagenschuur en zomerhuis - is ook onderdeel van het rijksmonument. Zie ook de beschrijving van de historie van de hofstede.
De hofstede is in het voorjaar van 2008 uitgebrand en staat sinds die tijd te verruïneren. Zonder restauratie en een nieuwe functie is de hofstede gedoemd volledig te vervallen. Vandaar dus dat actie wordt genomen.
Onder Restauratie en Herbestemming is te lezen welke activiteiten de Stichting Hofstede Batestein onderneemt om haar doelstelling te realiseren.

Uw bijdrage is van harte welkom
De restauratie en verbouwing van de hofstede kost veel geld. Elke donatie aan de stichting is welkom. De stichting heeft de ANBI-status, een gift is aftrekbaar voor de belastingen.
Het IBAN nummer is NL15 RABO 0175 4876 26 ten name van St. Hofstede Batestein. Graag met vermelding “gift”.

Bestuur
Bestuur

Gerard Lieverse, voorzitter
Bernt Feis, secretaris
Henk Woertman, penningmeester
Johan Strik, bestuurslid
John Antonissen, bestuurslid
De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden.
De stichting is te bereiken via e-mail info@hofstedebatestein.nl.

Missie

1. Stichting Hofstede Batestein heeft tot doel:

  • De restauratie en instandhouding van Hofstede Batestein, rijksmonument 39301, gelegen in het landgoed Bredius te Woerden
  • Het beheer en de exploitatie van Hofstede Batestein als rijksmonument, een en ander in samenhang met de doelstelling en waarden van het Landgoed Bredius en gericht op behoud en versterking van de functies van het landgoed: een plek van rust, educatie, recreatie en andere maatschappelijke functies.

2. De Stichting wil dit doel bereiken onder meer door:

  • eigendoms- of zakelijk genotsrechten te verwerven op de onroerende zaak die bekend staat onder de naam Hofstede Batestein te Woerden
  • de opstal te restaureren en het erf in te richten en vervolgens deze zaak te beheren en te exploiteren.
  • Dit laatste kan door het sluiten van één of meer overeenkomsten met derden
  • het verwerven van de benodigde financiële middelen zoals subsidies, leningen en door crowd funding
  • het beheer van de exploitatie-opbrengsten ten behoeve van primair de Hofstede Batestein en vervolgens het Landgoed Bredius te Woerden
  • al hetgeen met de doelstelling van de Stichting rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.

3. De Stichting beoogt het algemeen nut.

4. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Samenwerking
De Stichting werkt nauw samen met de organisaties die betrokken zijn bij het Landgoed Bredius zoals de Stichting Landgoed Bredius, de Stichting InBredius, het NME, Kukele-boe, het Brediushonk/de Jos Borsboom stichting, KNVV, IVN, Stichting Hugo Kotenstein, Stichting Groene Hart.

Jaarverslagen en jaarrekeningen
Onderstaand vindt u de jaarverslagen en jaarrekeningen.

Jaarverslag 2020          Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2019          Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2018          Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2017          Jaarrekening 2017
Jaarverslag 2016          Jaarrekening 2016

Culturele ANBI
De Stichting heeft de Culturele ANBI-status. Giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zoals de Stichting Hofstede Batestein zijn aftrekbaar voor de belastingen. Ook voor nalatenschappen is een donatie aan een stichting met ANBI-status aantrekkelijk. Bij de Culturele ANBI-status geldt dat voor de inkomstenbelasting het bedrag dat mag worden afgetrokken wordt verhoogd met 25%; wel met een maximum. Zie voor meer informatie hierover de site van de Belastingdienst.

RSIN / fiscaal nummer: 855831431