Stichting Landgoed Bredius

Stichting Landgoed Bredius is voortgekomen uit een burger initiatiefgroep, bestaande uit 14 nauw bij het landgoed Bredius betrokken organisaties en burgers. In 2012 heeft deze initiatiefgroep, ondersteund door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) en Arcadis, een ruimtelijke visie opgesteld: Paradijs in de Stad, een visie voor herstel en duurzaam beheer van het landgoed. In 2013 is deze visie nader uitgewerkt in een onderhouds- en ontwikkelingsplan en heeft de gemeente haar goedkeuring en medewerking aan de uitvoering ervan gegeven. In 2014 is gewerkt aan de voorbereidingen voor de overdracht van het beheer en is door de gemeente en de stichting al gewerkt aan (voorbereidingen voor) verbeteringen in het landgoed.
De Stichting Landgoed Bredius is opgericht op 31 maart 2014. Op 1 januari 2015 heeft de gemeente Woerden het beheer van een groot deel van landgoed Bredius overgedragen aan de stichting. Bij het beheer werkt de stichting nauw samen met de betrokken organisaties en veel vrijwilligers, die zich allen inzetten voor verbetering en behoud van het landgoed voor de toekomst. Voor nieuwe projecten is de stichting afhankelijk van donaties. Op de pagina vriend worden leest u hierover meer.

 
Bestuur
Henri van Middelaar, voorzitter
Martien Sikking, secretaris
Peter Mouthaan, penningmeester
Hester Veldhuijzen, bestuurslid
Bernt Feis, bestuurslid
De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden.
 

Missie
De stichting heeft tot doel:

  • in standhouding en versterking van het specifieke karakter van Landgoed Bredius te Woerden, met haar landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden, voor huidige en toekomstige generaties;
  • behoud en versterking van de functies van het landgoed: een plek van rust, educatie, recreatie en andere maatschappelijke functies.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • duurzaam beheren en ontwikkelen van het landgoed, in overeenstemming met haar waarden en functies, sfeer en eigenheid, volgens een met de gemeente Woerden afgesloten beheerovereenkomst;
  • samenbrengen en bundelen van krachten van de verschillende groepen die belang hebben en betrokken zijn bij het landgoed;
  • al hetgeen met de doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

ANBI
De Stichting heeft de ANBI-status. Donaties aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), als de Stichting Landgoed Bredius, zijn aftrekbaar voor de belastingen. Ook voor nalatenschappen is een donatie aan een stichting met ANBI-status aantrekkelijk. Zie voor meer informatie hierover de site van de Belastingdienst.
RSIN / fiscaal nummer: 8538 97 335

Beleid
Het beleid van de stichting is nader uitgewerkt in het beleidsplan. Onderdeel van dit beleidsplan zijn het groenbeheerplan en het ontwikkelingsplan. Hoe de stichting omgaat met de privacy staat in de privacyverklaring.
 
Samenwerking
Stichting Landgoed Bredius werkt nauw samen met:
Stichting Hofstede Batestein
NME-Centrum InBredius (de Brediusschuur)
IVN Woerden
KNNV Stichts-Hollandse Polderland
NME Woerden / Omgevingsdienst Regio Utrecht
Stichting Dierenweide Kukele-boe
Stichting Jos Borsboom/Brediushonk
Stichting Podium Bredius (v/h Babylon)
Stichting Abrona
Stichting Hugo Kotestein
Gemeente Woerden
Jaarverslagen en jaarrekeningen
Onderstaand vindt u de jaarverslagen en jaarrekeningen.