Natuur onvoldoende beschermd in gemeentelijke Omgevingsvisie

In hun reactie op de ontwerp-Omgevingsvisie van de gemeente Woerden stellen KNNV Woerden, IVN Woerden en Stichting Landgoed Bredius, dat het door de gemeente voorgestelde beleid onvoldoende is om de natuur te beschermen.

De gemeentelijke ambities voor de biodiversiteit en voor groene verbindingen in de woonomgeving zijn weliswaar hoog, maar het is onduidelijk wat de gemeente gaat doen om deze doelstellingen te bereiken, welke middelen hiervoor worden vrijgemaakt en hoe de resultaten worden gemeten en gevolgd. De drie organisaties hebben hun reactie vastgelegd in een gezamenlijke brief aan de gemeente. U vindt de volledige tekst van de brief hier>.

Biodiversiteit
De gemeentelijke doelstelling voor de biodiversiteit wordt in de omgevingsvisie summier toegelicht door te verwijzen naar bestaande natuurgebieden en insectvriendelijk bermbeheer. Zowel nationaal als lokaal neemt de biodiversiteit sterk af. Dit heeft ook invloed op de natuur in landgoed Bredius, waar de populatie van amfibieën en libellen drastisch is afgenomen. De organisaties vragen om een krachtig beleid om de teruggang af te remmen en de biodiversiteit te verbeteren.

Groene verbindingen
De gemeente stelt voor de groene verbinding tussen het Landgoed Bredius en het Landgoed Linschoten te versterken, bos aan te planten tussen Harmelen en Woerden en om bij nieuwbouw de woonomgeving te vergroenen, maar legt niet vast hoe zij dit wil gaan doen en welke middelen hiervoor worden vrijgemaakt. De organisaties stellen de gemeente voor dit in beleid vast te leggen en een groenfonds in te stellen, waaruit ook infrastructurele aanpassingen en grondaankopen gefinancierd kunnen worden.

Landgoed Bredius
De organisaties zien de notitie over ecologische zones rond het landgoed, die zij de gemeente eerder stuurden, niet terug in de Omgevingsvisie en willen graag met de gemeente verkennen hoe de recreatie beter gespreid kan worden over alle recreatiegebieden in Woerden en hoe de natuur op het landgoed veilig gesteld kan worden.

Bekijk de plattegrond

Steenrode heidelibel, foto Wiebe Kreton

Bruine kikker, foto Eric Setz