Privacyverklaring

In deze privacy verklaring legt het bestuur van St. Landgoed Bredius uit welke persoonsgegevens zij verzamelt,
gebruikt en met welk doel.

 1. Stichting Landgoed Bredius
 2. Vrijwilligers – donateurs en sponsors
 3. Privacybeleid
 4. Gebruik van persoonsgegevens
 5. Doeleinden
 6. Verstrekking aan derden
 7. Beveiligen en bewaren
 8. In kaart brengen websitebezoek
 9. Inzage,verwijderen of aanpassen gegevens
 10. Wijzigingen in deze privacyverklaring
 11. Contact gegevens

1. Stichting Landgoed Bredius

Stichting Landgoed Bredius is op 31 maart 2014 opgericht en heeft als doel

 • instandhouding en versterking van het specifieke karakter van Landgoed Bredius te Woerden, met haar landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden, voor huidige en toekomstige generaties;
 • behoud en versterking van de functies van het landgoed: een plek van rust, educatie, recreatie en andere maatschappelijke functies.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • duurzaam beheren en ontwikkelen van het landgoed, in overeenstemming met haar waarden en functies, sfeer en eigenheid, volgens een met de gemeente Woerden afgesloten beheerovereenkomst;
 • samenbrengen en bundelen van krachten van de verschillende groepen die belang hebben en betrokken zijn bij het landgoed;
 • al hetgeen met de doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.

2. Vrijwilligers

Bij de uitvoering van de werkzaamheden in het landgoed is een groot aantal vrijwilligers betrokken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met vrijwilligers van de aangesloten organisaties. De vrijwilligers zijn actief bij:

 • hoogstam fruitbomen
 • historische pluk- en moestuin
 • educatieve tuin
 • beheer en onderhoud groen
 • beheer en onderhoud meubilair,borden,schoonhouden paden en bermen
 • communicatie
 • publieksactiviteiten
 • bestuur

Er is samenwerking met:

 • NuDoen! Groen van Abrona
 • IVN landschapsbeheer
 • NME
 • Stichting Jos Borsboom
 • Stichting Brediusschuur

Donateurs en sponsors
Er is een mogelijkheid donateur te zijn van St. Landgoed Bredius in de vorm van vrienden van – ambassadeur
en donateur. Tevens kan het Landgoed gesponsord worden.

3. Privacybeleid

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de privacy wetgeving.
Dat betekent dat wij bijvoorbeeld:

 • duidelijk laten weten voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de organisatie en de communicatie;
 • uitdrukkelijk toestemming vragen uw persoonsgegevens te verwerken;
 • uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens in te zien, ze te corrigeren of te ze verwijderen.

4. Gebruik van persoonsgegevens

Op het moment dat u zich aangemeld heeft als vrijwilliger bij of donateur van Landgoed Bredius laat u persoonsgegevens bij ons achter.
De volgende persoonsgegevens kunnen wij verwerken:

Contact informatie

 • voornaam
 • achternaam
 • adres en woonplaats
 • e-mail adres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum

Functionele informatie

 • datum in dienst
 • functie
 • interesse
 • ervaring/deskundigheid
 • contactpersonen
 • IBAN
 • foto

ICT gerelateerde informatie

 • IP-adres voor bijhouden bezoek website
 • e-mailadres en eventueel naam voor het verzenden van de nieuwsbrief

5. Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer doeleinden:

 • om u op de hoogte te houden van de planning en voortgang van werkzaamheden van de groep waarin u actief bent;
 • om te kunnen communiceren over de voortgang van het Landgoed Bredius, afspraken te maken of uitnodigingen te sturen;
 • om te informeren over cursusaanbod, activiteiten en specifieke informatie die interessant of van belang kan zijn;
 • voor het toesturen van de nieuwsbrief;
 • voor individuele contacten, als het sturen van een kaartje of attentie;
 • voor het declareren van onkosten;
 • om naasten te kunnen informeren als er een calamiteit ontstaat;
 • de foto wordt gebruikt voor het vrijwilligersbestand op de website/intranet – afgesloten voor externen;
 • Donateurs en sponsors: naam en bankrekeningnummer voor het innen van donaties en giften.

6. Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij wij daar toestemming voor hebben, bijvoorbeeld voor de aanmelding voor een cursus.

7. Beveiligen en en bewaren

Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen, zolang u als vrijwilliger actief bent voor het Landgoed Bredius.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

8. In kaart brengen websitebezoek/Facebook

Landgoed Bredius gebruikt geen technische en functionele cookies. Van iedere bezoeker van de website en Facebook wordt het IP-adres geregistreerd; dit wordt geregistreerd om het aantal (unieke) bezoekers te bepalen. Deze informatie wordt niet gekoppeld aan personen.

9. Inzage, verwijderen of aanpassen gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in, of verwijderen van, uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Stichting Landgoed Bredius neemt de beveiliging van gegevens serieus.

 • Intranet is alleen toegankelijk voor de vrijwilligers van St. Landgoed Bredius;
 • Foto’s die gemaakt worden op het Landgoed Bredius tijdens werkzaamheden kunnen op intranet geplaatst worden en met toestemming op de website of Facebook;
 • de webmaster zal de website beveiligen met de beveiligingsupdates van de gebruikte software.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. De wijzigingen zullen op de website worden geplaatst.

11. Contactgegevens

Stichting Landgoed Bredius
Kievitstraat 42
3443 BG Woerden
E-mail info@landgoedbredius.nl
Website: www.landgoedbredius.nl